1. Zde se nacházíte: Hlavní stránka
 2. Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Internetový obchod www.maicon.pl dbá na práva spotřebitelů. Spotřebitel se nemůže vzdát práv udělených Zákonem o Právech Spotřebitele. Smluvní ustanovení, která jsou pro spotřebitele méně příznivá než ustanovení Zákona o Právech Spotřebitele, jsou neplatná a místo nich platí ustanovení Zákona o Právech Spotřebitele. Účelem ustanovení těchto Obchodních podmínek proto není vyloučit nebo omezit jakákoli práva spotřebitele, která jim jsou svěřena závaznými právními předpisy, a jakékoli případné pochybnosti by měly být vysvětleny ve prospěch spotřebitele. V případě jakéhokoli nesouladu ustanovení těchto Obchodních podmínek s výše uvedenými ustanoveními mají tato ustanovení přednost a měla by být použita.

Obsah

 1. Obecná ustanovení
 2. Elektronické služby v internetovém obchodě
 3. Podmínky pro uzavření kupní smlouvy
 4. Způsoby a termíny platby za produkt
 5. Náklady, metody a datum dodání a vyzvednutí produktu
 6. Reklamace produktu
 7. Mimosoudní způsoby vyřizování stížností a nápravy, jakož i pravidla přístupu k těmto řízením
 8. Právo na odstoupení od smlouvy
 9. Ustanovení týkající se podnikatelů
 10. Závěrečná ustanovení
 11. Vzor formuláře odstoupení od smlouvy

1. Obecná ustanovení

 1. Internetový Obchod, který je k dispozici na adrese www.maicon.pl, provozuje Anna Maik podnikající pod jménem AM STUDIO ANNA MAIK zapsaná v Centrálním Registru a Informace o Hospodářské Činnosti Polské Republiky vedená ministrem hospodářství, která má: adresu místa obchodní činnost a adresu doručovací: Rynek 23, 63-400 Ostrów Wielkopolski, NIP 6181186571, REGON 251591937, e-mailová adresa: info@maicon.cz, telefonní číslo: 234 280 996.
 2. Tyto Obchodní podmínky jsou určeny spotřebitelům i podnikatelům využívajícím Internetový Obchod, pokud dané ustanovení Obchodních podmínek nestanoví jinak a je určeno pouze spotřebitelům nebo podnikatelům.
 3. Administrátorem osobních údajů zpracovávaných v Internetovém Obchodě v souvislosti s realizací ustanovení těchto Obchodních podmínek je Prodávající. Osobní údaje jsou zpracovávány pro účely, za dané období a na základě důvodů a zásad stanovených v zásadách ochrany osobních údajů zveřejněných na webových stránkách Internetového Obchodu. Zásady ochrany osobních údajů obsahují zejména pravidla týkající se zpracování osobních údajů Administrátorem v Internetovém Obchodě, včetně důvodů, účelů a doby zpracování osobních údajů a práv subjektů údajů, jakož i informací o používání souborů Cookies a analytických nástrojů v Internetovém Obchodě. Používání Internetového Obchodu, včetně nákupu, je dobrovolné. Obdobně je poskytování osobních údajů Příjemce služeb nebo Zákazníka prostřednictvím Internetového Obchodu dobrovolné, s výhradou výjimek uvedených v zásadách ochrany osobních údajů (uzavření smlouvy a zákonné povinnosti Prodávajícího).
 4. Definice:
  1. PRACOVNÍ DEN - jeden den od pondělí do pátku, s výjimkou státních svátků.
  2. REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ - formulář dostupný v Internetovém Obchodě, který vám umožní vytvořit Účet.
  3. OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ - Elektronická Služba, interaktivní formulář dostupný v Internetovém Obchodě, který umožňuje zadávání Objednávky, zejména přidáním Produktů do elektronického košíku a definováním podmínek Kupní Smlouvy, včetně způsobu doručení a platby.
  4. ZÁKAZNÍK/KLIENT - (1) fyzická osoba s plnou způsobilostí k právním úkonům a v případech stanovených obecně platnými právními předpisy také fyzická osoba s omezenou způsobilostí k právním úkonům; 2) právnická osoba; nebo (3) organizační jednotka bez právní subjektivity, kterou zákon uděluje způsobilost k právním úkonům; - který uzavřel nebo má v úmyslu uzavřít s Prodávajícím Kupní Smlouvu.
  5. OBČANSKÝ ZÁKONÍK - zákon o občanském zákoníku ze ze dne 3. února 2012 .
  6. ÚČET - Elektronická Služba, soubor prostředků v IT systému Poskytovatele služeb označený individuálním jménem (přihlašovacím jménem) a heslem poskytnutým Příjemcem služby, ve kterém jsou shromažďovány údaje poskytnuté Příjemcem služeb a informace o Objednávkách zadaných v Internetovém Obchodě.
  7. NEWSLETTER - Elektronická Služba, elektronická distribuční služba poskytovaná Poskytovatelem služeb prostřednictvím e-mailu, která umožňuje všem Příjemcům služeb, kteří ji používají, automaticky přijímat od Poskytovatele služeb cyklický obsah následných vydání zpravodaje obsahující informace o Produktech, novinkách a akcích v Internetovém obchodě.
  8. PRODUKT - pohyblivá položka dostupná v Internetovém Obchodě, která je předmětem Kupní Smlouvy mezi Zákazníkem a Prodávajícím.
  9. OBCHODNÍ PODMÍNKY - tyto předpisy Internetového Obchodu.
  10. INTERNETOVÝ OBCHOD - online obchod poskytovatele služeb dostupný na internetové adrese: www.maicon.cz
  11. PRODEJCE; POSKYTOVATEL SLUŽEB - Anna Maik podnikající pod jménem AM STUDIO ANNA MAIK zapsaná do Centrálního Registru a Informace o Hospodářské Činnosti Polské Republiky vedená ministrem hospodářství, s adresou místa podnikání a adresou doručovací: Rynek 23, 63-400 Ostrów Wielkopolski, NIP 6181186571, REGON 251591937, e-mailová adresa: info@maicon.cz
  12. KUPNÍ SMLOUVA - smlouva o prodeji Produktu uzavíraná nebo uzavřená mezi Zákazníkem a Prodávajícím prostřednictvím Internetového Obchodu.
  13. ELEKTRONICKÁ SLUŽBA - služba poskytovaná Poskytovatelem služeb elektronickou cestou uživateli služby prostřednictvím Internetového Obchodu.
  14. PŘÍJEMCE SLUŽEB - (1) fyzická osoba s plnou právní způsobilostí a v případech stanovených obecně použitelnými ustanoveními také fyzická osoba s omezenou způsobilostí k právním úkonům; 2) právnická osoba; nebo (3) organizační jednotka bez právní subjektivity, kterou zákon uděluje způsobilost k právním úkonům; - využívající nebo zamýšlející využívat Elektronické Služby.
  15. ZÁKON O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE, ZÁKON - zákon ze dne 16. prosince 1992 o ochraně spotřebitele
  16. OBJEDNÁVKA - Prohlášení Zákazníka vytvořené pomocí Objednávkového Formuláře o záměru uzavření Kupní Smlouvy Produktu s Prodávajícím.

2. Elektronické služby v internetovém obchodě

 1. V Internetovém Obchodě jsou k dispozici následující elektronické služby: Účet, Objednávkový Formulář a Newsletter.
  1. Účet - používání Účtu je možné po dokončení celkem dvou po sobě jdoucích kroků Příjemce služeb - (1) vyplněním Registračního Formuláře a (2) kliknutím na pole „Vytvořit účet“. V Registračním Formuláři je nutné, aby Příjemce služeb poskytl následující údaje: jméno a příjmení / název společnosti, adresa (ulice, číslo popisné, PSČ, město, země), e-mailová adresa, telefonní číslo a heslo. V případě Zákazníků, kteří nejsou Spotřebiteli, je rovněž nutné uvést název společnosti a daňové identifikační číslo.
   1. Elektronická Služba Účet je poskytována zdarma na dobu neurčitou. Příjemce služby může kdykoli a bez udání důvodu smazat Účet (odstoupit z Účtu) zasláním příslušné žádosti Poskytovateli služeb, zejména e-mailem na tuto adresu: info@maicon.cz nebo písemně na následující adresu: Rynek 23, 63 -400 Ostrów Wielkopolski, Polsko.
  2. Objednávkový Formulář - použití Objednávkového Formuláře začíná okamžikem, kdy Zákazník přidá první Produkt do elektronického košíku v Internetovém Obchodě. Zadání Objednávky se uskuteční poté, co Zákazník provedl dva po sobě jdoucí kroky - (1) vyplnění Objednávkového Formuláře a (2) kliknutím na pole „Objednávka a platba“ na webových stránkách Internetového Obchodu po vyplnění Objednávkového Formuláře - do té doby je možné zadané údaje upravovat (za tímto účelem postupujte podle zobrazených zpráv a informací dostupných na webu Internetového Obchodu.) V Objednávkovém Formuláři je nutné, aby Zákazník poskytl následující údaje týkající se Zákazníka: jméno a příjmení / název společnosti, adresa (ulice, číslo popisné, PSČ, město, země), e-mailová adresa, telefonní číslo a údaje týkající se Kupní Smlouvy: Produkt(y), množství Produktu(ů), místo a způsob dodání Produktu(ů), Způsob platby. Pro Zákazníky, kteří nejsou Spotřebiteli, je rovněž nutné uvést název společnosti a daňové identifikační číslo.
   1. Elektronická Služba Objednávkový Formulář je poskytována bezplatně a má jednorázovou povahu a je ukončena, když je Objednávka zadána prostřednictvím Objednávky nebo když Příjemce prostřednictvím ní přestane objednávat.
  3. Newsletter - využívání Newsletteru se provádí po zadání e-mailové adresy na kartě „Newsletter“ viditelné na webu Internetového Obchodu, na kterou mají být zaslána další vydání Newsletteru, a po kliknutí na pole „Přihlásit se“. Můžete se také přihlásit k odběru Newsletteru výběrem příslušného zaškrtávacího políčka při vytváření Účtu nebo při zadávání Objednávky - při vytvoření Účtu nebo při Objednávce je Příjemce přihlášen k odběru Newsletteru.
   1. Elektronická Služba Newsletter je poskytována zdarma na dobu neurčitou. Příjemce služby má možnost kdykoli a bez udání důvodu odhlásit se z odběru Newsletteru (odhlásit se z odběru Newsletteru) zasláním příslušné žádosti Poskytovateli služeb, zejména e-mailem na tuto adresu: info@maicon.cz nebo písemně na následující adresu: Rynek 23 , 63-400 Ostrów Wielkopolski, Polsko
 2. Technické požadavky nezbytné pro spolupráci se systémem IKT používaným poskytovatelem služeb: (1) počítač, notebook nebo jiné multimediální zařízení s přístupem na internet; (2) přístup k elektronické poště; (3) webový prohlížeč: Mozilla Firefox verze 17.0 a vyšší nebo Internet Explorer verze 10.0 a vyšší, Opera verze 12.0 a vyšší, Google Chrome verze 23.0. a vyšší, Safari verze 5.0 a vyšší, Microsoft Edge verze 25.10586.0.0 a vyšší; (4) doporučené minimální rozlišení obrazovky: 1024x768; (5) povolení možnosti ukládání souborů cookie a Javascript ve webovém prohlížeči.
 3. Příjemce služeb je povinen používat Internetový Obchod způsobem, který je v souladu se zákonem a slušností, s ohledem na respektování osobních práv a autorských práv a duševního vlastnictví Poskytovatele služeb a třetích osob. Příjemce služby je povinen zadat údaje v souladu se skutečností. Příjemce služeb nesmí poskytovat nezákonný obsah.
 4. Postup při podávání reklamace týkajících se Elektronických Služeb:
  1. Reklamace související s poskytováním Elektronických Služeb Poskytovatelem služeb a další stížnosti související s provozováním Internetového Obchodu (s výjimkou reklamačního řízení produktu, které bylo uvedeno v bodě 6 Obchodních podmínek) Zákazník může podat například:
   1. písemně na následující adresu: Rynek 23, 63-400 Ostrów Wielkopolski, Polsko;
   2. v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu na následující adresu: reklamace@maicon.cz;
  2. Doporučuje se, aby Příjemce služby v popisu reklamace uvedl : (1) informace a okolnosti týkající se předmětu reklamace, zejména druh a datum výskytu nesrovnalostí; (2) požadavky Příjemce; a (3) kontaktní údaje osoby podávající reklamaci- to usnadní a urychlí posouzení reklamace Poskytovatelem služeb. Požadavky uvedené v předchozí větě jsou pouze doporučení a neovlivňují účinnost podaných reklamací bez doporučeného popisu reklamací.
  3. Poskytovatel služeb na reklamaci odpoví co nejdříve, nejpozději však do 14 kalendářních dnů ode dne jejího podání.

3. Podmínky pro uzavření kupní smlouvy

 1. K uzavření kupní smlouvy mezi Zákazníkem a Prodávajícím dochází poté, co Zákazník zadal Objednávku pomocí Objednávkového Formuláře v Internetovém Obchodě v souladu s bodem 2.1.2 Obchodních podmínek
 2. Cena Produktu uvedená na webu Internetového Obchodu je uvedena v českých korunácha zahrnuje daň. Celková cena včetně daně z Produktu, který je předmětem Objednávky, jakož i náklady na doručení (včetně poplatků za dopravu, doručení a poštovní služby) a další náklady, Zákazník je informován na stránkách Internetového Obchodu při zadávání Objednávky, včetně případů, kdy zákazník projeví vůli být vázán Kupní Smlouvou.
 3. Postup pro uzavření Kupní Smlouvy v Internetovém Obchodě pomocí Objednávkového Formuláře
  1. K uzavření Kupní Smlouvy mezi Zákazníkem a Prodávajícím dochází poté, co Zákazník zadal Objednávku v Internetovém Obchodě v souladu s bodem 2.1.2 Obchodních podmínek.
  2. Po zadání Objednávky Prodávající neprodleně potvrdí její přijetí a současně přijme Objednávku k realizaci. Potvrzení přijetí Objednávky a její přijetí k realizaci se provádí zasláním Zákazníkovi příslušného e-mailu na e-mailovou adresu Zákazníka uvedenou při zadávání Objednávky, která obsahuje alespoň prohlášení Prodávajícího o přijetí Objednávky a její přijetí k realizaci a potvrzení uzavření Kupní Smlouvy. Jakmile Zákazník obdrží výše uvedený e-mail, uzavře se mezi Zákazníkem a Prodávajícím Kupní Smlouva.
 4. Obsah uzavřené Kupní Smlouvy je zabezpečen a zpřístupněn Zákazníkovi (1) poskytnutím těchto Obchodních podmínek na webových stránkách Internetového Obchodu a (2) odesláním Zákazníkovi e-mailovou zprávu uvedenou v bodě 3.3.2. Obchodních podmínek. Obsah Kupní Smlouvy je navíc zaznamenán a zabezpečen v IT systému Internetového Obchodu Prodávajícího.

4. Způsoby a termíny platby za produkt

 1. Prodávající poskytuje Zákazníkovi následující platební metody na základě Kupní Smlouvy:
  1. Platba v hotovosti na dobírku při převzetí zásilky.
  2. Elektronické platby a platby kartou prostřednictvím webu GoPay.cz - možné aktuální platební metody jsou uvedeny na webu Internetového Obchodu v záložce s informacemi o platebních metodách a na webu https://www.gopay.cz
   1. Vyúčtování elektronických plateb a platebních karet se provádí podle volby Zákazníka prostřednictvím webových stránek GoPay.cz
   2. Službu elektronických plateb a platebních karet zajišťuje: GOPAY s.r.o. Planá 67 370 01 Planá Česká republika IČ: 26046768 – Společnost je registrována v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spis. zn. C/11030. Den zápisu: 29. dubna 2002.
 2. Termíny platby:
  1. Pokud si Zákazník zvolí elektronické platby nebo platby kreditní kartou, je povinen provést platbu ihned po zadání Objednávky.
  2. Pokud se Zákazník rozhodne platit v hotovosti při dodání, je povinen provést platbu při dodání.

5. Náklady, metody a datum dodání a vyzvednutí produktu

 1. Dodání Produktu je k dispozici na území České republiky.
 2. Dodání Produktu Zákazníkovi je bezplatné, pokud Kupní Smlouva nestanoví jinak. Náklady na doručení Produktu (včetně poplatků za dopravu, doručení a poštovní služby) jsou Zákazníkovi uvedeny na webových stránkách Internetového Obchodu v záložce s informacemi o nákladech na doručení a při zadávání Objednávky, včetně případů, kdy Zákazník projeví vůli být vázán Kupní Smlouvou.
 3. Osobní odběr produktu Zákazníkem je zdarma.
 4. Prodávající poskytuje Zákazníkovi následující způsoby doručení nebo vyzvednutí Produktu:
  1. Kurýrní zásilka, kurýrní zásilka na dobírku.
  2. Osobní vyzvednutí k dispozici na adrese: Rynek 23, 63-400 Ostrów Wielkopolski, Polsko - v pracovní dny od 10:00 do 18:00 a v sobotu (kromě státních svátků) od 10:00 do 14:00.
 5. Lhůta pro dodání Produktu Zákazníkovi je až 7 pracovních dnů, pokud není v popisu daného Produktu nebo při zadávání Objednávky uvedena kratší doba. V případě Produktů s různými dodacími lhůtami je dodacím termínem nejdelší dané datum, které však nesmí přesáhnout 7 pracovních dnů. Začátek lhůty pro dodání produktu Zákazníkovi se počítá takto:
  1. Pokud si Zákazník zvolí způsob elektronické platby nebo platební karty - ode dne připsání částky na bankovní účet nebo zúčtovací účet Prodávajícího.
  2. Pokud si Zákazník zvolí způsob platby v hotovosti při dodání - ode dne uzavření Kupní Smlouvy.
 6. Datum připravení Produktu k odběru Zákazníkem - pokud se Zákazník rozhodnul odebrat Produkt osobně, bude Produkt připraven k odběru Zákazníkem do 7 pracovních dnů, pokud není v popisu Produktu nebo při zadávání Objednávky uvedena kratší doba. V případě Produktů s různými podmínkami připravenosti k odběru je doba připravení k odběru nejdelší poskytovaná doba, která však nesmí přesáhnout 7 pracovních dnů. O připravení Produktu k odběru bude Zákazník dále informován. Začátek připravení Produktu k vyzvednutí Zákazníkem se počítá takto:
  1. Pokud si Zákazník zvolí způsob elektronické platby nebo kreditní kartou nebo platbou v hotovosti při osobním vyzvednutí - ode dne připsání částky na bankovní účet nebo zúčtovací účet Prodávajícího.

6. Reklamace produktu

 1. Základ a rozsah odpovědnosti Prodávajícího vůči Zákazníkovi, má-li prodaný produkt fyzickou nebo právní (záruční) vadu, jsou stanoveny obecně použitelným právem, zejména v Občanském Zákoníku.
 2. Prodávající je povinen poskytnout Zákazníkovi Produkt bez vad. Podrobné informace o odpovědnosti Prodávajícího v důsledku vady produktu a práv Zákazníka jsou uvedeny na webových stránkách Internetového Obchodu na kartě Informace o reklamaci.
 3. Zákazník může podat reklamaci, například:
  1. písemně na následující adresu: Rynek 23, 63-400 Ostrów Wielkopolski, Polsko;
  2. v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu na následující adresu: reklamace@maicon.cz;
 4. Doporučuje se, aby Zákazník v popisu reklamace podal: (1) informace a okolnosti týkající se předmětu reklamace, zejména druh a datum vady; (2) požadavek, jak uvést Produkt do souladu s Kupní Smlouvou nebo prohlášení o snížení ceny nebo odstoupení od Kupní Smlouvy; a (3) kontaktní údaje osoby podávající reklamaci - to usnadní a urychlí posouzení reklamace Prodávajícím. Požadavky uvedené v předchozí větě jsou pouze doporučení a neovlivňují účinnost podaných reklamací bez doporučeného popisu reklamace
 5. Prodávající odpoví na reklamaci Zákazníka neprodleně, nejpozději však do 14 kalendářních dnů ode dne jeho podání. Pokud Zákazník, který je Spotřebitelem, požadoval výměnu věci nebo odstranění vady nebo učinil prohlášení o snížení ceny, přičemž uvedl částku, o kterou má být cena snížena, a Prodávající na tuto žádost neodpověděl do 14 kalendářních dnů, má se za to, že žádost byla odůvodněná.
 6. Zákazník, který uplatňuje záruční práva, je povinen dodat vadný Produkt na následující adresu: CzechLogistic Vratimovská 681/80 71900 Ostrava - Kunčice. V případě Zákazníka, který je Spotřebitelem, nese náklady na dodání Produktu Prodávající, v případě Zákazníka, který není Spotřebitelem, nese náklady na dodání Zákazník. Pokud by vzhledem k typu Produktu nebo způsobu jeho instalace bylo dodání Produktu Zákazníkem příliš obtížné, je Zákazník povinen Produkt poskytnout Prodávajícímu v místě, kde je Produkt umístěn.

7. Mimosoudní způsoby vyřizování stížností a nápravy, jakož i pravidla přístupu k těmto řízením

 1. Na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr existuje platforma systému online řešení sporů mezi spotřebiteli a podnikateli na úrovni EU (platforma ODR). Platforma ODR je interaktivní a mnohojazyčný web s jednotným kontaktním místem pro spotřebitele a podnikatele usilující o mimosoudní urovnání sporu týkajícího se smluvních závazků vyplývajících ze smlouvy o online prodeji nebo smlouvy o poskytování služeb

8. Právo na odstoupení od smlouvy

 1. Spotřebitel, který uzavřel smlouvu na dálku, může do 14 kalendářních dnů od smlouvy odstoupit bez udání důvodu a bez úhrady nákladů, s výjimkou nákladů uvedených v bodě 8.8 Obchodních podmínek. Ke splnění termínu stačí zaslat prohlášení před vypršením jeho platnosti. Prohlášení o odstoupení od smlouvy lze podat například:
  1. písemně na následující adresu: Rynek 23, 63-400 Ostrów Wielkopolski, Polsko;
  2. v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu na následující adresu: reklamace@maicon.cz;
 2. Příklad šablony formuláře pro odstoupení od smlouvy je uveden v příloze 2 Zákona o Právech Spotřebitelů a je k dispozici navíc v oddíle 11 Obchodních podmínek a na webových stránkách Internetového Obchodu v záložce týkající se odstoupení od smlouvy. Spotřebitel může použít šablonu formuláře, není to však povinné.
 3. Lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná:
  1. v případě smlouvy, při jejímž plnění Prodávající vydává Produkt, je povinen převést své vlastnictví (např. Kupní Smlouva) - z převzetí Produktu do vlastnictví Spotřebitele nebo třetí strany jím určené než dopravce, a v případě smlouvy, která: (1) ) zahrnuje mnoho Produktů, které jsou dodávány samostatně, v partiích nebo částech - z převzetí držení posledního Produktu, partie nebo části nebo (2) spočívá v správném dodání Produktů po stanovenou dobu - z převzetí držení prvního z Produktů;
  2. u ostatních smluv - ode dne uzavření smlouvy.
 4. V případě odstoupení od smlouvy na dálku se smlouva považuje za neplatnou.
 5. Prodávající je povinen neprodleně, nejpozději všakn do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení prohlášení spotřebitele o odstoupení od smlouvy, vrátit spotřebiteli veškeré platby, které provedl, včetně nákladů na dodání produktu (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících ze způsobu dodání zvoleného spotřebitelem jiným než nejlevnější standardním způsobem doručení dostupném v Internetovém Obchodě). Prodávající proplácí platbu stejným způsobem, jaký používá spotřebitel, pokud spotřebitel výslovně nesouhlasil s jiným způsobem úhrady, který pro něj nepředstavuje žádné náklady. Pokud Prodávající nenabídl, aby vyzvedl Produkt od samotného spotřebitele, může zadržet vrácení plateb obdržených od spotřebitele, dokud neobdrží Produkt zpět nebo dokud spotřebitel neprokáže důkaz o svém vrácení, v závislosti na tom, která událost nastane první.
 6. Spotřebitel je povinen neprodleně, nejpozději však do 14 kalendářních dnů ode dne odstoupení od smlouvy, vrátit Produkt Prodávajícímu nebo jej předat osobě pověřené Prodávajícím k vyzvednutí, pokud Prodávající nenabídl převzetí Produktu sám. Prodávající nese přímé náklady na vrácení produktu spotřebitelem za předpokladu, že spotřebitel použije způsob dodání produktu navržený prodávajícím. K dodržení termínu stačí vrátit produkt před vypršením jeho platnosti. Spotřebitel může vrátit produkt na následující adresu: Vratimovská 681/80 71900 Ostrava - Kunčice
 7. Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty produktu v důsledku jeho používání způsobem, který nepřesahuje rámec toho, co je nezbytné pro stanovení povahy, vlastností a fungování produktu.
 8. Možné náklady spojené s odstoupením spotřebitele od smlouvy, které je spotřebitel povinen nést:
  1. Pokud si zákazník zvolil jiný způsob dodání Produktu než nejlevnější standardní způsob dodání dostupný v Internetovém Obchodě, není prodávající povinen uhradit dodatečné náklady, které spotřebiteli vzniknou.
  2. Spotřebitel nese přímé náklady na vrácení Produktu pouze v případě, že použil jiný způsob doručení Produktu, než který navrhuje Prodávající v souladu s bodem 8.6.
  3. V případě Produktu, který je službou, jejíž plnění - na výslovnou žádost spotřebitele - začalo před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, je spotřebitel, který uplatní právo na odstoupení od smlouvy po podání takové žádosti, povinen zaplatit za splněné služby až do odstoupení od smlouvy. Výše platby se počítá úměrně k rozsahu poskytované služby, s přihlédnutím k ceně nebo odměně sjednané ve smlouvě. Pokud je cena nebo odměna nadměrná, základem pro výpočet této částky je tržní hodnota poskytované služby.
 9. Právo na odstoupení od smlouvy na dálku nemá spotřebitel ve vztahu ke smlouvám:
  1. (1) v případě poskytování služeb, pokud Prodávající plně vykonal službu s výslovným souhlasem spotřebitele, který byl před zahájením služby informován, že po provedení Prodávajícím ztratí právo na odstoupení od smlouvy; (2) ve které cena nebo odměna závisí na výkyvech na finančním trhu, nad nimiž Prodávající nemá kontrolu, a ke kterým může dojít před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; (3) ve které je předmětem služby nevlastněný Produkt, vyrobený podle specifikací spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb; (4) ve které je předmětem služby Produkt, který se rychle kazí nebo má krátkou životnost; (5) ve které je předmětem služby Produkt dodávaný v zapečetěném obalu, který po otevření obalu nelze z důvodů ochrany zdraví nebo hygieny vrátit, pokud byl obal otevřen po dodání; (6) ve které jsou předmětem služby Produkty, které jsou po dodání neoddělitelně spojeny s jinými věcmi po dodání; (7) pokud jsou předmětem služby alkoholické nápoje, jejichž cena byla sjednána při uzavření Kupní Smlouvy a jejichž dodání může proběhnout až po 30 dnech a jejichž hodnota závisí na výkyvech na trhu, nad nimiž Prodávající nemá kontrolu; (8) ve které spotřebitel výslovně požadoval, aby k němu Prodávající přišel k naléhavé opravě nebo údržbě; poskytuje-li Prodávající jiné služby než ty, které požaduje spotřebitel, nebo poskytuje jiné výrobky než náhradní díly nezbytné k opravě nebo údržbě, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy v souvislosti s doplňkovými službami nebo výrobky; (9) ve které jsou předmětem služby zvukové nebo vizuální záznamy nebo počítačové programy dodávané v zapečetěném obalu, pokud byl balíček otevřen po dodání; (10) pro doručování novin, periodik nebo časopisů, s výjimkou smlouvy o předplatném; 11) uzavřené prostřednictvím veřejné dražby; (12) pro poskytování ubytovacích služeb, jiných než pro obytné účely, přepravy zboží, půjčování aut, stravování, služeb souvisejících s volnočasovými, zábavními, sportovními nebo kulturními událostmi, pokud smlouva uvádí den nebo období poskytování služeb; (13) v případě dodání digitálního obsahu, který není uložen na hmotném nosiči, pokud poskytování služby začalo výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a poté, co jej prodávající informoval o ztrátě práva na odstoupení od smlouvy.

9. Ustanovení týkající se podnikatelů

 1. Tato část Obchodních podmínek a ustanovení v něm obsažená se vztahují pouze na Zákazníky a Příjemce služeb, kteří nejsou spotřebiteli.
 2. Prodávající má právo odstoupit od Kupní Smlouvy uzavřené se Zákazníkem, který není spotřebitelem, do 14 kalendářních dnů ode dne jeho uzavření. K odstoupení od Kupní Smlouvy v tomto případě může dojít bez udání důvodu a nevznikají žádné nároky ze strany Zákazníka, který není spotřebitelem vůči Prodávajícímu.
 3. V případě Zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli, má Prodávající právo omezit dostupné způsoby platby, včetně požadavku na předplacení celé nebo částečné platby, bez ohledu na způsob platby zvolený Zákazníkem a na uzavření Kupní Smlouvy.
 4. Po předání Produktu Prodávajícím dopravci se výhody a zátěže spojené s Produktem a riziko náhodné ztráty nebo poškození Produktu převedou na Zákazníka, který není spotřebitelem. V takovém případě prodávající neodpovídá za žádné ztráty, závady nebo poškození produktu vzniklé jpo jeho přijetí k přepravě, do doby doručení zákazníkovi, a za zpoždění při přepravě zásilky.
 5. Pokud je Produkt zaslán Zákazníkovi prostřednictvím přepravce, je Zákazník, který není spotřebitelem, povinen zkontrolovat zásilku včas a způsobem akceptovaným pro takové zásilky. Zjistí-li se, že Produkt byl během přepravy ztracen nebo poškozen, je povinen provést všechna opatření nezbytná k určení odpovědnosti dopravce.
 6. V souladu s občanským zákoníkem je vyloučena odpovědnost Prodávajícího ze záruky za Produkt vůči Zákazníkovi, který není spotřebitelem.
 7. V případě Příjemců služeb, kteří nejsou spotřebiteli, může poskytovatel služeb vypovědět smlouvu o poskytování Elektronických Služeb s okamžitou účinností a bez uvedení důvodu zasláním příslušného prohlášení Příjemci služby.
 8. Odpovědnost Poskytovatele služeb/Prodávajícího vůči Příjemci služby/Zákazníkovi, který není spotřebitelem, bez ohledu na jeho právní základ, je omezena - jak v rámci jedné reklamace, tak i v případě všech reklamací celkem - až do výše zaplacené ceny a nákladů na doručení podle dohody. Ovšem ne více než 6 000 CZK. Poskytovatel/prodávající odpovídá za příjemce/zákazníka, který není spotřebitelem, pouze za typické škody předvídatelné v době uzavření smlouvy a neodpovídá za ztracené výhody v souvislosti s Příjemcem/Zákazníkem, který není spotřebitelem.
 9. Veškeré spory vzniklé mezi Prodávajícím/Poskytovatelem služby a Zákazníkem/Příjemcem služby, který není spotřebitelem, budou předloženy soudu, který má jurisdikci nad sídlem Prodávajícího/Poskytovatele služeb.

10. Závěrečná ustanovení

 1. Dohody uzavřené prostřednictvím Internetového Obchodu se uzavírají v češtině.
 2. Změny Obchodních podmínek:
  1. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo na změnu Obchodních podmínek z důležitých důvodů, tj. změn zákona; změny platebních a dodacích metod - v rozsahu, v jakém tyto změny ovlivňují provádění ustanovení těchto nařízení.
  2. V případě, že jsou trvalé smlouvy uzavřeny podle těchto předpisů (např. poskytování Elektronických Služeb - Účet), pozměněné předpisy zavazují Příjemce služeb, to znamená, že Příjemce služeb byl řádně informován o změnách a neukončil smlouvu do 14 kalendářních dnů ode dne oznámení. V případě, že změna předpisů povede k zavedení jakýchkoli nových poplatků nebo ke zvýšení současných poplatků, má Příjemce služeb, který je spotřebitelem, právo odstoupit od smlouvy.
  3. V případě uzavírání smluv jiné povahy než trvalých smluv (např. Kupní Smlouvy) na základě těchto Obchodních podmínek nesmí změny Obchodních podmínek žádným způsobem porušit nabytá právaPpříjemců služeb/Zákazníků, kteří jsou spotřebiteli, před datem účinnosti změn Obchodních podmínek, zejména změny Obchodních podmínek neovlivní již zadávané nebo zadané objednávky a uzavřené, implementované nebo provedené Kupní Smlouvy.
 3. Ve věcech, na které se nevztahují tyto předpisy, se použijí obecně platná ustanovení polského práva, zejména: Občanský zákoník.

11. Vzor formuláře odstoupení od smlouvy

Příloha 2 Zákona o Právech Spotřebitelů. Stáhněte si a vyplňte formulář pro odstoupení od smlouvy.